७९-८०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

बिड डकुमेन्ट खरिद तथा दर्ता सम्बन्धमा।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ठोरी गाउँपालिकाले कुल प्राप्ता‍ङ्क ५७.२५ प्राप्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।

Pages