ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ७९-८० 12/04/2022 - 15:22 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७९_20221204_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 08/03/2022 - 17:29 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९_20220803_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 14:31 PDF icon CamScanner 07-16-2022 11.25.pdf
ठोरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली, २०७९ ७८/७९ 07/16/2022 - 13:49 PDF icon CamScanner 07-16-2022 10.42 (1)_compressed.pdf, PDF icon CamScanner 07-16-2022 11.25 (1).pdf, PDF icon CamScanner 07-16-2022 11.25.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति २०७९ ७८/७९ 07/13/2022 - 11:08 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति २०७९_20220713_0001.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नयमावली, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 14:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नयमावली, २०७४_20220509_0001.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 13:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, 2074_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 12:58 PDF icon ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५_20220509_0001.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 12:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 12:09 PDF icon ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५_20220509_0001.pdf

Pages