ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठाेरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 08:08 PDF icon ठाेरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन.pdf
ठोरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 16:02 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 15:58 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 15:51 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
ठोरी गाउँपालिकाबाट कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 15:49 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाबाट कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 15:26 PDF icon उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५
ठोरी गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:40 PDF icon ठोरी गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:31 PDF icon ठोरी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:27 PDF icon ठोरी गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५
ठोरी गाउँपालिका एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 14:22 PDF icon ठोरी गाउँपालिका एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७५

Pages