ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नयमावली, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 14:41 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नयमावली, २०७४_20220509_0001.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 13:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, 2074_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 12:58 PDF icon ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५_20220509_0001.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 12:49 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७५_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/09/2022 - 12:09 PDF icon ठोरी गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 05/09/2022 - 11:17 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८_20220509_0001.pdf
ठोरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६ ७६/७७ 05/09/2022 - 10:53 PDF icon ठोरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी विधेयक, २०७६_20220509_0001.pdf
ठाेरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन, २०७७ ७७/७८ 11/13/2020 - 08:08 PDF icon ठाेरी गाउँपालिका अर्थ सम्बन्धी ऐन.pdf
ठोरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 16:02 PDF icon ठोरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/26/2018 - 15:58 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

Pages