गाउँ सभाको बैठकमा उपाध्यक्ष श्री शान्तिमाया थिङद्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट बक्तव्य

आर्थिक वर्ष: