ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय, घ्याङ्गडाँडा, पर्साको फोटोहरु