ठोरी गाउँपालिका मा फलफुल को बिरुवा बितरण को केही झलक