ठोरी गा.पा २ ईच्छानगर को कलबतको सिलानय्स गर्दै अध्यक्ष पि. एल श्रेष्ठ