ठोरी गा. पा. १, २ र ३ मा ब्वसाहिक पशु पालन तालीम समापन गर्दा का झलकहरू ।