ठोरी गा. पा. ४ र ५ मा ३ दिने बेवसाहिक पसु पालन तालीम सुरु गर्दाई पशु शाखाका कृष्णा कार्कि।