योजना तथा परियोजना

उपभोक्ता समितिहरूले कार्यबिधि २०७४ को अनुसूची ३,४,६ को फारम लीन छूटनू भएको छ भने कृपया तल अपलोड गरिएको फ़ोटो प्रिंट गरी भर्नु होला ।

ठोरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय बार्षिक विकाश कार्यक्रम आ. व. ७४/७५