अस्पताल सञ्चालनको लागि Doctor, Nurse तथा कार्यालय सहयोगी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: