आधारभूत तह उत्तीर्ण ग्रेड परीक्षा २०७९, परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: