आ.व. २०८१/८२ को वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: