एकिकृत सम्पत्ती कर मुल्याँकन

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

विवेक विडारी

सेवा दिने कार्यालय: 

गाँउपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)

सेवा शुल्क: 

आर्थिक एन-२०५४ बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल
 •  नागरिकता प्रमाणपत्र
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल लालपुर्जा
 • घरनक्सा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि र सक्कल प्रमाण पत्र
 • सम्पत्ती हकवालाहरुको नाम,नाता उल्लेख,
 • योजना तथा शहरी विकास शाखाबाट सम्पत्तीको
 • मुल्याकंन
 • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • मुल्याकंन अनुसारको कर चुक्ता गर्नु पर्ने ।

प्रक्रिया

 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • वडा सचिव वा समितिको सिफारिस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता,
 • पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको
 •  दस्तखत
 • पत्रको चलानी

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: