सेवाहरु

घरनक्सा पास

लाग्ने समय: 

२१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका कार्यालय (भुमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा)

सेवा शुल्क: 

नगरपरिषदको निर्णयबमोजिमको नक्शा-पास दस्तुर र जरिवाना

आवश्यक कागजातहरु: 

नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका कार्यालय

सेवा शुल्क: 

"ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"

आवश्यक कागजातहरु: 

धरौटि फिर्ता

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

किरण वि.क

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका ("आर्थिक प्रशासन उप-शाखा")

सेवा शुल्क: 

धरौटी बमोजिम

आवश्यक कागजातहरु: 

  • धरौटिको सक्कली रसिद
  • घरनक्सा पास गरेको हकमा घर निमार्ण सम्पन
  • प्रमाणपत्र प्रतिलिपी
  • सार्वजनिक परीक्षण गरेको प्रमाण प्रतिलिपी
  • जाँचपास तथा फरफारक सम्पन्न गरेको निर्णय
  • प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

Pages