नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

लाग्ने समय: 

१ दिन

जिम्मेवार अधिकारी: 

अरविन्द यादव (ईन्जिनियर)

सेवा दिने कार्यालय: 

गाउँपालिका कार्यालय

सेवा शुल्क: 

"ईन्जिनयर रु. १५०० ओभरसियर रु. १०००"

आवश्यक कागजातहरु: 

 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर,
 •  आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि
 • गत बर्षसम्म गा.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण
 • नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र

प्रक्रिया: 

 • व्यहोरा सहितको निवेदन
 • वडा सचिवको किटानी सिफारीस
 • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश
 • निवेदन दर्ता,
 • प्रमाण-पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको दस्तखत
 • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप

 

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: