करारमा सेवामा लिने सम्बन्धी सुचना

यस ठोरी गा.पा मातहातका निम्म वमोजिमका कार्यालयको लागि योगय्ता पुगेका उम्मेद्वारहरुबाट आवेदान माग भएकोले ईच्चुक व्यक्तिहरुले आवेदन दिन साक्नु हुनेछ।

आर्थिक वर्ष: