कार्यपालिकाको वैठक २०७५/०६/०७ ।

आज मिति २०७५/०६/०७ गते आइवारका दिन यस ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री पदमलाल श्रेष्ठज्युको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिकाको वैठक वसी तपसिलको प्रस्तावहरु माथी छलफल गरि निर्ययहरु पारित गरियो ।

आर्थिक वर्ष: