ठोरी गाउँपालिकाको नवौं गाउँसभा आज सम्पन्न भएको छ ।