ठोरी गाउँपालिका पर्साको सातौं गाउँसभाका केही तस्बीरहरू