ठोरी गाउपालिका आ.व ०७४/०७५ मा खरिद गरिएको डिजर, ट्याकटर, टिपर हरु ।

आर्थिक वर्ष: