भौतिक पुर्वाधार निर्माण तथा विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धी ७(सात) दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष: