वडा नं ५: सुचना(काठको डण्डी भएको तराजुको विस्थापन गरी डिजिटल तराजु प्रयोग गर्न तथा गराउन)

आर्थिक वर्ष: