शिक्षिकाहरुको लागि स्यानेटरी प्याड निर्माणको २ दिने तालिम