५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनाको लागि सुचना

यस गाउँपालिका अन्तर्गत ५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनको लागि आ. वा ७४/७५ का लागि बिरुवा खरिद गर्न बजेट बिनियोजन भएको हुदा तपसिल अनुसारका कागजात र बिरुवाको पर्ने मूल्यको ५०% रकम सहित आफ्नो सम्बधित वडा कार्यालयहरुमा २०७५/०२/१५ गते भित्र बुझाइ सक्नु पर्ने छ साथै सम्बधित सबै वडा कार्यालय हरु बाट बिरुवाको माग अनुसारको निबेदन र रकम सहित यस ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालय सुबर्नापुरमा पठाउन हुन यो सूचना प्रकाशित  गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: