७५/७६

ठोरी गाँउपालिका स्तरिय आधारभुत तह कक्षा ८ परिक्षा २०७५ को नतिजा २०७५

करारमा सेवामा लिने सम्बन्धी सुचना

यस ठोरी गा.पा मातहातका निम्म वमोजिमका कार्यालयको लागि योगय्ता पुगेका उम्मेद्वारहरुबाट आवेदान माग भएकोले ईच्चुक व्यक्तिहरुले आवेदन दिन साक्नु हुनेछ।

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना (म्याद थप)

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना (म्याद थप)

Pages