ठोरी गाउँपालिकाको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी बृत्तचित्र