लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: