स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सालमा सहभागी भएका उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण पेश गरेको/नगरेको नामावलीहरु

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: