सूचना तथा समाचार

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अङ्क सम्बन्धी विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ठोरी गाउँपालिकाले प्राप्‍त गरेको अङ्क सम्बन्धी प्रकाशन गरिएको सूचना॥

नवउद्यमी युवा प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि व्यवसायिक प्रोफाईल पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

Pages