७४/७५

५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनाको लागि सुचना

यस गाउँपालिका अन्तर्गत ५०% अनुदानमा ब्यावसायिक फलफुल बगैचा स्थापनको लागि आ.

दस्तावेज: 

गाउँ सभाको बैठकमा उपाध्यक्ष श्री शान्तिमाया थिङद्वारा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बजेट बक्तव्य

Pages