७४/७५

अन्त्नती जरुरी सूचना:७४/७५ मा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झैताको कार्य मिति परिवर्तन बारे .

७४/७५ मा संचालन हुने आयोजनाहरुको सम्झैताको कार्य मिति २०७५/०२/०७ गते भित्र गरि सक्नु पर्ने निर्णय भएको हुदा तोकिएको मिति भित्र आयोजना सम्झैता गर्नु हुन सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages