७४/७५

भवन निर्माणको लागि नक्शा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

भवन निर्माणको लागि नक्शा पास गर्न अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

जंगली जनावर नियन्त्रण गर्न बिद्धुतिय तारबार लगाईयो|

 

Pages