७४/७५

पन्च वार्षिय व्यावथापन योजनको प्रार्म्भिक वातावरणिय परिक्षण प्रतिबेदन मा राय सुझावको लागी सर्वजनिक सुचना ।

आ.व वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफल तथा टिप्पणी कार्यक्रम ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदम लाल श्रेष्ठ को अध्यक्षता मा सम्पन्न

Pages